Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą

Mokyklos parengti svarbiausi veiklos dokumentai

Mokyklos nuostatai čia...

Mokyklos strateginis planas čia...

Metinė veiklos programa (veiklos planas) čia...

Ugdymo planai čia...

Kiti mokykloje parengti dokumentai

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Tėvų informavimo apie jų vaikų ugdymo pasiekimus, lankomumą ir elgesį tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka

Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registravimo tvarka

Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas

Darbuotojų skatinimo tvarka

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Mokyklos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų pareigybių aprašymai

Įsakymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Nr.1

Direktoriaus pavaduotojo ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Nr.2

Mokytojo (pagrindinio ugdymo) Nr.3

Pradinio ugdymo mokytojo Nr.4

Klasės vadovo (auklėtojo) Nr.5

Neformaliojo švietimo mokytojo Nr.6

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo Nr.7

Ikimokyklinės grupės auklėtojo Nr.8

Meninio ugdymo pedagogo Nr.9

Socialinio pedagogo Nr.10

Specialiojo pedagogo Nr.11

Logopedo Nr.12

Psichologo Nr.13

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui Nr.14

Vyriausiojo buhalterio Nr.15

Buhalterio Nr.16

Raštinės vedėjo Nr.17

Inžinieriaus - kompiuterininko Nr.18

Bibliotekininko Nr.19

Mokytojo padėjėjo Nr.20

Auklėtojo padėjėjo Nr.21

Rūbininko – budėtojo Nr.22

Valytojo Nr.23

Pastatų ir statinių priežiūros darbininko Nr.24

Elektriko Nr.25

Kiemsargio Nr.26

Naktinio sargo Nr.27

Virėjo Nr.28

Skalbėjo Nr.29

Slaugytojo -  dietisto Nr.30

Sandėlininko Nr.31

Vaiko gerovės komisijos dokumentai čia...

Viešųjų pirkimų dokumentai čia...

Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (galioja nuo 2017-02-01)


Administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašas (galioja nuo 2018-01-01)

Jurbarko rajono avivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvai 

 

Atmintinė:

Bazinė mėnesinė alga (BMA) - 35,5 euro (galioja nuo 2015-01-01)

Bazinis valandinis atlygis - 0,22 euro (galioja nuo 2015-01-01)

Minimali mėnesinė alga (MMA) - 400 eurų (galioja nuo 2018-01-01)

Minimalus valandinis atlygis - 2,45 euro (galioja nuo 2018-01-01)

Bazinė socialinė išmoka (anksčiau MGL) - 38 eurai (galioja nuo 2015-01-01)

 

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (galioja nuo 2013-11-01, pakeitimai 2014-10-30, patvirtintas savivaldybės) čia... 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą ūkio ir ugdymo reikmėms naudojimo tvarkos aprašas (patvirtintas mokyklos direktoriaus) čia...

Ikimokyklinio ugdymo programa čia...

Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas čia...

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2016-2017 m.m. čia...

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas čia...

 Aktualūs Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Sprendimas dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams ir mokiniams viešosiose vietose

 Dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojantys dokumentai

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (galiojanti redakcija nuo 2018-06-15)

Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (galiojanti redakcija nuo 2009-07-12)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (galiojanti redakcija nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31)

Dokumentacijos planas 2017 m. (parengtas mokykloje)

Mokyklos dokumentacijos registrų sąrašas 2017 m. (parengtas mokykloje)

Parengtos įvairių dokumentų (prašymų, sutikimų, sutarčių kt.) formos

 

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Teisinė informacija