Mokyklos savivalda

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei.

Mokyklos tarybą lygiomis dalimis sudaro: 5 mokinių tėvai (globėjai), 5 mokiniai ir 5 mokytojai. Mokyklos taryba renkama 2 metams. Jei per tą laikotarpį tarybos narys išvyko ar dėl kitų priežasčių negali dalyvauti tarybos veikloje, nustatyta tvarka išrenkami nauji nariai. Jų kadencija baigiasi kartu su visos tarybos įgaliojimais.

Į Mokyklos tarybą slaptu balsavimu renka:

* tėvus – visuotinis tėvų susirinkimas;

* mokytojus – Mokytojų taryba;

* mokinius – visuotinis V – X klasių mokinių susirinkimas.

Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

Mokyklos taryba:

1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo proceso tvarką;

2. inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;

3. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

4. vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems siekiant atestacijos;

5. mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;

6. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;

7. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

2018 m. rugsėjo 17 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-50 patvirtinta tokia atnaujinta mokyklos tarybos sudėtis:

Asta Tautkienė – mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;

Jūratė Bladaitienė – mokytoja mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja;

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos sekretorė;

Nariai:

Toma Butkutė – mokinė;

Rasa Ignatavičienė – tėvų atstovė;

Daiva Jasaitienė - tėvų atstovė;

Jūratė Galbuogienė - tėvų atstovė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Austėja Lepikaitė – mokinė;

Laima Lepikienė - tėvų atstovė;

Jolita Minialgienė – tėvų atstovė;

Ugnė Parnarauskaitė – mokinė;

Toma Simonavičiūtė – mokinė;

Robertas Skutkevičius - mokinys;

Elena Zaksienė - mokytoja.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai vieneriems metams.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus mokyklos direktorius gali sušaukti neeilinį Mokytojų tarybos posėdį.

Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

2. diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

3. kartu su sveikatos priežiūros darbuotojais, Šimkaičių, Kalnujų ir Raudonės seniūnijų socialiniais darbuotojais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus.

Mokytojų tarybos pirmininkas – mokyklos direktorius Leonardas Zaksas.

Mokytojų tarybos sekretorė – fizikos vyr. mokytoja Asta Tautkienė.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – mokinių aukščiausia savivaldos institucija, renkama V – X klasių deleguotų mokinių susirinkime slaptu balsavimu balsų dauguma iš 9 mokinių. Jai vadovauja tarybos pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu vieneriems metams. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Mokytojų taryba.

Mokinių taryba:

1. svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;

2. atstovaudama mokinių interesams, skatina demokratiškumo ugdymą mokykloje;

3. inicijuoja ir organizuoja mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;

4. teikia siūlymus dėl Mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;

5. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;

6. sprendžia mokinių drausmės ir elgesio klausimus.

Patvirtinta 2017 m. spalio 16 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-67 tokia mokinių tarybos sudėtis:

Ugnė Gvazdauskaitė – mokinių tarybos pirmininkė, 10 kl.

Dovydas Kapčinskas – mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas, 10 kl.

Augustė Gudžiūnaitė – mokinių tarybos sekretorė, 10 kl.

Nariai:

Toma Butkutė - 8 kl.

Brigita Galbuogytė - 5 kl.

Gitana Jasaitytė - 8 kl.

Ugnė Parnarauskaitė – 7 kl.

Robertas Skutkevičius – 9 kl.

Meira Zokaitė – 6 kl.

METODINĖ TARYBA

Mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba. Visų metodinių grupių pirmininkai sudaro mokyklos metodinę tarybą, kuriai vadovauja pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė

Mokytojų metodinė taryba:

1. vienija dalykų mokytojus;

2. nagrinėja ugdymo turinį, ugdymo rezultatus, mokytojų profesinį tobulėjimą.

Patvirtinta 2017 m. spalio 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-65 tokia atnaujinta metodinės tarybos sudėtis:

Nijolė Jurkšaitienė - pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė;

Asta Tautkienė - mokytoja, metodinės tarybos sekretorė;

Audronė Klimaitienė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Gedutė Pocienė - dalykininkų metodinės grupės pirmininkė;

Loreta Stasiūnaitė - klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklos programa 2018-2019 m.m. čia...

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Struktūra ir kontaktai Sveiki atvykę į naują svetainę Mokyklos savivalda