Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2018 m. rugsėjo 17 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-52 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Gedutė Pocienė – dalykininkų metodinės grupės pirmininkė, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Tautkienė - fizikos vyr. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

2017 m. gruodžio 4 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.O1-1292 patvirtinta tokia komisijos sudėtis:

Leonardas Zaksas – mokyklos direktorius, komisijos pirmininkas.

Nariai:
Jūratė Bladaitienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Dalia Jaramavičienė - Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Ingrida Parnarauskienė - pradinių klasių vyresnioji auklėtoja;

Gedutė Pocienė - istorijos ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;

Edita Stankienė - tėvų atstovė;

Asta Tautkienė - fizikos vyresnioji mokytoja;

Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas čia...

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-13):

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

NEMATERIALIOJO BEI  TRUMPALAIKIO  TURTO NURAŠYMO IR INVENTORIZACIJOS NUOLAT VEIKIANTI KOMISIJA

2014 m. sausio 8 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-3 sudaryta tokia nuolat veikianti komisijos sudėtis:

Nijolė Jurkšaitienė - pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė - auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – buhalterė ir raštinės vedėja;

Romutė Tvarijonienė - auklėtojos padėjėja, valytoja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

Nurašyto turto likvidatorius, atsakingas už nurašyto turto išardymą (jeigu ekonomiškai naudinga) ir likvidavimą - pavaduotojas ūkio reikalams Juozapas Jocius.

Komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228 redakcija) patvirtintos valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos nuostatomis (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 čia...) teikia pasiūlymus dėl nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudotis ir tolesnio jo panaudojimo būdų.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

2018 m. spalio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-55 sudaryta tokia komisijos sudėtis ilgalaikio, trumpalaikio ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai už 2018 metus atlikti:

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė – auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – raštinės vedėja;

Romutė Tvarijonienė –  valytoja, auklėtojos padėjėja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

LABDAROS IR PARAMOS KOMISIJA

2015 m. lapkričio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-81 sudaryta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja;

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Gedutė Pocienė – mokytoja.

Komisija sudaryta gaunamai labdarai priimti ir įvertinti Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje ir Šimkaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse, vesti paramos apskaitą, prižiūrėti kaip ji yra naudojama.

Labdaros ir paramos priėmimo, paskirstymo iš Jurbarko lietuvių - švedų draugijos koordinacinės grupės vadove, atsakinga už bendradarbiavimą su šia draugija paskirta pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Reda Kardokienė.

Už gautą paramą komisija vieną kartą metuose atsiskaito Mokyklos taryboje.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Atnaujinta 2016-2017 mokslo metais 2016 m. spalio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-66 (pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.V-61) tokia darbo grupės sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos mokytoja, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Dovilė Dambrauskaitė - soc. pedagogė;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Asta Tautkienė – fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja.

Darbo grupės veiklos koordinatorė - pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė.

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOMANDA (DARBO GRUPĖ)

2018 m. lapkričio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-58 sudaryta tokia komandos (darbo grupės) sudėtis:

Dovilė Dambrauskaitė, soc. pedagogė – karjeros koordinatorė, darbo grupės vadovė;

Nijolė Jurkšaitienė, pavaduotoja ugdymui;

Irena Mockevičienė, bibliotekininkė. 

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMO IR ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ

2015 m. gruodžio 11 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-90 (pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. Nr.V-60) sudaryta tokia atnaujinta darbo grupės sudėtis mokyklos interneto svetainės kūrimui ir atnaujinimui:

Vaidas Lazdauskas – raštinės vedėjas ir inžinierius kompiuterininkas, darbo grupės vadovas;

Nariai:

Dovilė Dambrauskaitė - soc. pedagogė;

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos pirmininkė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Loreta Stasiūnaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

Leonardas Zaksas – mokyklos direktorius.

Darbo grupė organizuoja mokyklos svetainės kūrimą, medžiagos atnaujinimą joje ir savalaikį pateikimą visuomenei.

RENGINIŲ KOORDINAVIMO GRUPĖ

2013 m. rugsėjo 25 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-59 (pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.V-59) sudaryta tokia darbo grupės sudėtis renginių koordinavimui mokykloje ir ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje grupėse:

Dovilė Dambrauskaitė - soc. pedagogė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, grupės vadovė, atsakinga už meninę veiklą;

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui;

Renata Girdzijauskienė – pradinių klasių ir muzikos vyr. mokytoja;

Elena Zaksienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja.

UGDYMO PLANŲ RENGIMO DARBO GRUPĖS

2017 m. birželio 5 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-43 sudarytos tokios darbo grupių sudėtys 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. ugdymo planų projektams parengti:

1) Pradinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių mokytoja;

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė, logopedė;

Loreta Kavaliauskienė – spec. pedagogė, mokyklos tarybos atstovė;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių mokytoja.

2) Pagrindinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Leonardas Zaksas – mokyklos direktorius, darbo grupės vadovas;

Laima Bosienė - humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė, logopedė;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Tautkienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė.

Patvirtinti 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. ugdymo planai čia...

 

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

2017 m. spalio 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-64 sudaryta tokia darbo grupė 2018-2020 metų strateginio plano projektui parengti:

Leonardas Zaksas - mokyklos direktorius, darbo grupės vadovas;

Gita Butkienė - tėvų atstovė;

Juozapas Jocius - pavaduotojas ūkio reikalams;

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos pirmininkė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Birutė Kazlauskienė - vyriausioji buhalterė.


Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Struktūra ir kontaktai Sveiki atvykę į naują svetainę Komisijos ir darbo grupės