Psichologė

Nuo 2006 m. lapkričio 2 dienos mokykloje dirba psichologas 0.25 etatu, o nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. - 0,5 etatu.

Psichologinę pagalbą mokykloje iki 2018 m. lapkričio 9 dienos teikė psichologė VIRGINIJA KRIKŠČIONAITIENĖ.

Šiuo metu psichologo neturime.

Darbo laiko grafikas 2018-2019 m.m.: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

 

 

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 

 

Mokyklos psichologo funkcijos:

1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2. bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės poţiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamţiais;

8. šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsiţvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

12. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;

13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

14. derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;

15. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;

16. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;

17. vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2017-2018 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M.M. čia...

Patyčių prevencijai skirti užsiėmimai (2010-02-20)

SOCIOLOGINIS TYRIMAS "SAUGUMO ĮVERTINIMAS MOKYKLOJE" (atliktas 2008 m. gegužės mėn.)

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Psichologė